HỎI ĐÁP VỀ ĐỘI

Go down

HỎI ĐÁP VỀ ĐỘI

Bài gửi  Admin on Wed Mar 11, 2009 10:45 am

HOÛI ÑAÙP VEÀ ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG
HOÀ CHÍ MINH
?Ñoäi laø toå chöùc cuûa nhöõng ai?

Ñoäi Thieáu Nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh laø toå chöùc cuûa taát caû thieáu nhi Vieät Nam. Ñoäi do Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaø chuû tòch Hoà Chí Minh saùng laäp.

Ngay töø khi saùng laäp ñeán nay, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam vaø chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ giao Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà Chí Minh phuï traùch toå chuùc Ñoäi

?Muïc ñích cuûa Ñoäi Thieáu Nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh laø gì?

Muïc ñích cuûa toå chöùc Ñoäi ñöôïc theå hieän roõ trong khaåu hieäu Ñoäi laø:

Vì Toå quoác Xaõ Hoäi Chuû Nghóa

Vì lyù töôûng cuûa Baùc Hoà vó ñaïi

Saün saøng!”

Muïc ñích naøy mang tính lyù töôûng cuûa caû daân toäc Vieät Nam, trong ñoù coù thieáu nhi Vieät Nam laø xaây döïng nöôùc ta thaønh moät nöôùc Xaõ Hoäi Chuû Nghóa.

Muïc ñích naøy cuõng mang tính haønh ñoäng nhaèm thöïc hieän lyù töôûng cao ñeïp naøy.

?Toâi coù neân vaøo Ñoäi khoâng? Taïi sao?

Ñoäi laø moät toå chöùc lôùn cuûa thieáu nieân, giuùp cho thieáu nieân coù theå reøn luyeän ñaïo ñöùc, reøn luyeän nhöõng kó naêng trong ñôøi soáng, laø nôi ñeå thieáu nieân vui chôi taäp theå. Ñoäi cuõng coù moät beà daøy lòch söû vaø truyeàn thoáng anh huøng ñaùng töï haøo. Vì theá khi vaøo Ñoäi baïn seõ coù cô hoäi ñöôïc reøn luyeän, hoïc taäp ñeå hieåu theâm nhieàu ñieàu, ñöôïc vui chôi vôùi taäp theå, tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Nhö theá baïn seõ trôû thaønh moät coâng daân toát trong töông lai.

?Nhieäm vuï cuûa Ñoäi vieân laø gì?

Ñoäi vieân laø thaønh vieân cuûa toå chöùc Ñoäi, tröôùc heát phaûi thöïc hieän 3 nhieäm vuï cô baûn:

Thöù nhaát: Thöïc hieän Ñieàu leä, Nghi thöùc Ñoäi vaø Chöông trình reøn luyeän Ñoäi vieân. Ñieàu naøy theå hieän tính kæ luaät cuûa Ñoäi vieân vôùi toå chöùc cuûa mình.

Thöù hai: Thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy ñeå trôû thaønh con ngoan troø gioûi, Chaùu ngoan Baùc Hoà, phaán ñaáu lôùn leân laø coâng daân toát vaø Ñoaøn vieân Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà Chí Minh. Ñieàu naøy theå hieän vieäc thöïc thi nhöõng yeâu caàu cuûa Ñoäi, cuûa gia ñình vaø nhaø tröôøng. Ñaây cuõng laø yeâu caàu cuûa söï phaùt trieån veà naêng löïc, phaåm chaát vaø keát quaû trong quaù trình Ñoäi vieân ôû trong toå chöùc Ñoäi.

Thöù ba: Laøm göông toát cho nhi ñoàng noi theo, giuùp ñôõ nhi ñoàng trôû thaøng Ñoäi vieân Ñoäi Thieáu Nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa Ñoäi vieân vôùi toå chöùc cuûa mình, giuùp Ñoäi phaùt trieån veà soá löôïng, chaát löôïng, ñoàng thôøi cuõng theå hieän tình caûm, traùch nhieäm cuûa caù nhaân Ñoäi vieân trong quaù trình chaêm lo xaây döïng löïc löôïng döï bò cuûa Ñoäi.

?Ñieàu kieän vaøo Ñoäi laø gì?

Thieáu nieân töø 9 ñeán 14 tuoåi ñaõ vieát ñôn xin vaøo Ñoäi vaø ñöôïc quaù nöûa soá Ñoäi vieân trong chi ñoäi ñoàng yù thì ñöôïc vaøo Ñoäi.

?Lôøi höùa cuûa Ñoäi vieân laø gì?

Lôøi höùa Ñoäi vieân laø nhöõng ñieàu Ñoäi vieân quyeát taâm laøm theo töø khi vaøo Ñoäi vaø suoát quaù trình sinh hoaït trong toå chöùc Ñoäi. Ñoäi vieân coù 3 lôøi höùa:

1. Höùa “Thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy” theå hieän quyeát taâm trong hoïc taäp, reøn luyeän toaøn dieän ñeå trôû thaønh con ngoan, troø gioûi, coâng daân toát, xöùng ñaùng laø chaùu ngoan Baùc Hoà.

2. Höùa “Tuaân theo ñieàu leä Ñoäi” theå hieän tính kæ luaät cuûa Ñoäi vieân trong toå chöùc cuûa mình vaø yù thöùc xaây döïng toå chöùc vöõng maïnh.

3. Höùa “Giöõ gìn danh döï Ñoäi” laø theå hieän traùch nhieäm cuûa Ñoäi vieân trong vieäc giöõ gìn phaùt huy truyeàn thoáng Ñoäi vaø laøm ñeïp phaåm chaát moãi ñoäi vieân.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 35
Age : 49
Registration date : 08/10/2008

Xem lý lịch thành viên http://diendannguyendu.goodbb.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết